Regulamin sklepu internetowego Klub Strzelecki Kobe
+ 48 607 543 503 klub@kskobe.pl

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez KS Kobe z siedzibą pod adresem: Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 912-193-94-59, zwanego dalej “Sprzedawcą”.
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail:  lub pod numerem telefonu +48 607 543 503.
Wszelkie nazwy, logo oraz znaki towarowe, które pojawiły się na stronie sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy i nie mogą być używane bez jego zgody.
Klienci mają prawo do korzystania ze sklepu internetowego, dokonywania zakupów i korzystania z kursów strzeleckich, zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

§ 2 Zakupy w sklepie

Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Klient może dokonywać zakupów bez rejestracji, jednak rejestracja daje dostęp do historii zakupów oraz szybszego procesu zakupowego.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklepu internetowego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Klient dokonuje zakupu poprzez dodanie produktu do koszyka, w razie potrzeby sposób dostawy towaru, następnie wybiera metodę płatności, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz dokonuje płatności. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail podany przez Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli informacje podane przez Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe.

§ 3 Płatności i dostawa

Ceny wszystkich kursów strzeleckich są podane w PLN, są cenami całkowitymi i zawierają podatek VAT.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Płatności za zamówione produkty i kursy można dokonać za pomocą:

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, Klient otrzymuje dostęp do kursu strzeleckiego w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umów:

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §1 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w §1 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 6 Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

Kupującemu przysługuje prawo żądania:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu ich publikacji na stronie sklepu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2023.

0
  Zawartość koszyka
  Twój koszyk jest pustyWróć do zakupów
   Zastosuj kupon